Sosyal Uygunluk Politikası

HATKO DOKUMA olarak sosyal sorumluluk politikamız, çalışanlarımıza ve topluma saygılı bir şekilde iş etiğine uygun çalışmaktır. Bu politika, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmelerine, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ve ulusal yasalara dayanmaktadır. Bu bağlamda şunları taahhüt ediyoruz:

1- Zorla Çalıştırma:

Hiçbir koşulda zorla çalıştırma, fiziksel, cinsel, psikolojik veya sözlü tacizde bulunmaya izin verilmemektedir.  Ve pasaport gibi kimlik belgelerine el konulmamaktadır.

2- Ayrımcılık yapmama:

İşe alım ve çalışma ortamında cinsiyet, etnik köken, din, ırk, ulusal veya sosyal köken, yaş, fiziksel kapasite, hamilelik, medeni durum, cinsel yönelim, herhangi bir sendika üyeliği, siyasi veya başka bir görüş ve benzeri konularda ayrımcılık yapmamak .

3- Toplu pazarlık düzenleme ve yürütme hakları:

Tüm çalışanların yasal düzenlemeler çerçevesinde toplu iş sözleşmesi düzenleme ve yürütme hakkına saygı duymak,

Toplu pazarlık düzenleme ve yürütme hakkını kullanan çalışanlara baskı veya ayrımcılık yapmamak.

4- Ücretlendirme:

Ücret konusunda hiçbir şekilde ayrımcılık yapmamak,

Yasal izinler, tazminat, fazla mesai oranları ve diğer ilgili tüm hakları yasal gereklilikler, çalışma saatleri ve fazla mesai oranları yasaları ve sektörel standartlara uygun olarak sağlamak.

5- Çalışma süresi:

Tüm çalışanların yasal çalışma iznine sahip olması ve / veya sözleşmeli olması,

En azından asgari ücret seviyesinde adil bir ücret ödemek; düzenli ve zamanında ödeme yapmak.

6- Düzenli istihdam:

Şirket yönetimi, açık pozisyonları belirler ve yasalara uygun olarak ve belirli kurallara göre (yabancı işçi, eşitlikçi yaklaşım, izinler, ücretler, tatil, iş sözleşmesi vb.)

7- Çocuk işçiliği:

Asgari çalışma yaşının üzerindeki genç çalışanları sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimlerine, iş sağlığına ve eğitimlerine zarar verebilecek her türlü faktörden korumak.

8- İş sağlığı ve güvenliği

Çalışanların sağlığı, güvenliği ve / veya yaşamları için tehdit oluşturan iş sağlığı ve güvenliği ihlallerini mutlak ve kısa vadede önlemek.

9- Taciz veya istismar

Fiziksel cezaya, sözlü, fiziksel ve psikolojik tacize veya zorlamaya izin vermemek.

10- Çevre koruma:

İlgili tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uymak, gerekli çevre izinlerini almak ve yasalara uygunluğu sağlamak.

Tüketimimizin, karbon ve hava emisyonlarımızın, doğal kaynak kullanımımızın ve atıklarımızın en aza indirilmesini sağlamak; kimyasalların depolanması, taşınması ve kullanımının kurallara uygun olduğunu ve çevreye zarar vermediğini; atıkların bertarafı ve atık suyun deşarjı çevresel yükümlülükler ve limitler çerçevesinde; Yapılacak faaliyetlerin çevresel etkileri karar alma süreçlerinde dikkate alınır.

11- Etik ilkeler:

Tabi olduğumuz tüm yasa ve yönetmeliklere uymak, kayıtları şeffaf ve güncel tutmak, ilgili mevzuata uygunluğunu kanıtlamak.

Şirketimizde her türlü yolsuzluk ve rüşvete müsamaha göstermemek; İşi kolaylaştırmak için rüşvet ve / veya hediyelerden yararlanmamak,

Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele, çıkar çatışması durumlarından kaçınmak, iş ortaklarımızın fikri mülkiyet haklarını korumak için gerekli mekanizma ve politikaları oluşturmak.

12- Tedarikçi-taşeronlarla ilişkiler

Sosyal uygunluk konularına göre birlikte çalıştığımız Tedarikçi-Alt Yüklenici taahhütlerini elde etmek, sosyal uygunluğu değerlendirmek, değerlendirme sonuçlarını izlemek ve sosyal uygunluk seviyelerini kademeli olarak artırmak.

13- Politika ihlallerinin bildirilmesi:

HATKO DOKUMA'nın yasa, yönetmelik ve / veya Sosyal Uygunluk Politikasının herhangi bir şüpheli ihlali telefonda veya internette bildirilebilir, yapılan tüm bildirimler gizli olarak kabul edilecek ve kimlikleri yasaların izin verdiği ölçüde gizli kalacaktır. İhlaller aşağıdaki kanallardan biri kullanılarak HATKO DOKUMA'ya iletilebilir:

Adres: Mareşal Çakmak Cad. Park Apt: 57 / A No: 1 İSKENDERUN - HATAY

Telefon: +90 (326) 613 45 00

Faks: +90 (326) 613 88 44

E-Posta: info@hatkosport.com

TOP